Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    МДТ - Банкова сметка

    BG 27  STSA 9300 84 160075 00 - приходна сметка в лева

    BIC:STSABGSF

    БАНКА ДСК

    IBAN сметка на община Трекляно - BG 27  STSA 9300 84 16007500

    Вид плащане

    Код за вид плащане

    Окончателен годишен(патентен) данък

    441400

    Данък върху недвижимите имоти

    442100

    Данък върху наследствата

    442200

    Данък върху превозните средства

    442300

    Такса за битови отпадъци

    442400

    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

    442500

    Туристически данък

    442800

    Други данъци

    443400

    Нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция

    444000

    Приходи от наеми на имущество

    444100

    Приходи от наем на земя

    444200

    Приходи от лихви по текущи банкови сметки

    444300

    Приходи от лихви по срочни депозити

    444400

    Приходи от дивиденти

    444800

    Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

    445100

    Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

    445200

    Приходи от продажба на ДМА

    445500

    Приходи от продажба на земя

    445600

    Приходи от концесии

    445700

    Глоби, санкции, неустойки, обещетения и наказателни лихви

    446500

    Други неданъчни приходи

    447000

    Такси за технически услуги

    448001

    Такси за ползване на детски градини

    448002

    Такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

    448003

    Такси за ползване домашен социален патронаж и други социални услуги

    448005

    Такси за административни услуги

    448007

    Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

    448008

     


    © 2012