Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   Покана

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ТРЕКЛЯНО , КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ   П О К А Н А


   На основание чл.23 ал.2,т.1 от ЗМСМА

   С В И К В А М:


   ОбС с.Трекляно , обл.Кюстендилска на заседание на 10.08.2012г . от 9.30 часа в залата на община Трекляно при ДНЕВЕН РЕД:

   1. Отчет за касовото изпълнение за І-то полугодие на бюджета за 2012г. и докладна записка № 810/ 30.07.2012г. към отчета на кмета на общината
   -докладва кмета г-н Р.Петрунов.

   2.Информация във връзка с учебно възпитателната дейност и проблемите на ОУ „Св.Кл.Охридски” с.Трекляно-докл. д-ра на ОУ с.Трекляно;

   3.Докладни записки;


   Относно – Наредба за опазване на обществения ред, безопастността на движението, имуществата и гражданската защита в община Трекляно- докл.г-н Р.Петрунов – кмет на общината;

   Относно –Формиране на маломерни слети паралелки на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 7 /29.12.2000г. на МОН и осигуряване,хранене и транспорт на учениците – докл.Р.Петрунов -кмет.

   Относно: На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования,за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях – докл. кмета на общината г-н Р.Петрунов;   Powered by Община Трекляно © 2012