Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Покана

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ТРЕКЛЯНО , КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ    П О К А Н А


    На основание чл.23 ал.2,т.1 от ЗМСМА

    С В И К В А М:


    ОбС с.Трекляно , обл.Кюстендилска на заседание на 10.08.2012г . от 9.30 часа в залата на община Трекляно при ДНЕВЕН РЕД:

    1. Отчет за касовото изпълнение за І-то полугодие на бюджета за 2012г. и докладна записка № 810/ 30.07.2012г. към отчета на кмета на общината
    -докладва кмета г-н Р.Петрунов.

    2.Информация във връзка с учебно възпитателната дейност и проблемите на ОУ „Св.Кл.Охридски” с.Трекляно-докл. д-ра на ОУ с.Трекляно;

    3.Докладни записки;


    Относно – Наредба за опазване на обществения ред, безопастността на движението, имуществата и гражданската защита в община Трекляно- докл.г-н Р.Петрунов – кмет на общината;

    Относно –Формиране на маломерни слети паралелки на основание чл.11 ал.1 от Наредба № 7 /29.12.2000г. на МОН и осигуряване,хранене и транспорт на учениците – докл.Р.Петрунов -кмет.

    Относно: На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования,за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях – докл. кмета на общината г-н Р.Петрунов;    © 2012