Анкета :

Харесвате ли Община Трекляно ?
Разбира се, много красиво място!
Да.
Не бих отишъл там.

Поставете вашата реклама тук :


Общински съвет


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ , с.ТРЕКЛЯНО , КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ


П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАНДАТ – 2011 – 20015г.


Община Трекляно , Кюстендилска област м. ноември2011г.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1)1) Този Правилник урежда организацията и дейноста на Общинския съвет с.Трекляно и взаимно отношенията му с общинската администрация и условията.
 
(2) Организацията и дейността на общинсия съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Р.България , Европейската харта за местното самоуправление ,Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този Правилник.


 Чл.2 (1) Общинския съвет е орган на местното самоуправление, избран от населението в общината при условия и по ред определени от закона.
(2) Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във вързка с осъществяване на следните дейности;
1.Общинското имущество , общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2.Устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея;
3.Образованието;
4.Здравеопазването;
5.Културата;
6.Благоустрояването и комуналните дейности;
7.Социалните услуги;
8.Опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9.Подържането и опазването на културни , исторически и архитектурни паметници;
10.Развитието на спорта, отдиха туризма;
(3) Общинския съвет изпълнява и други дейности определени със Закон;

  Чл.3 (1) Общинския съвет Трекляно изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

  (2) В изпълнение на своите функции Общинския съвет приема Правилници , Наредби , Инструкции , Решения, Декларации Обръщения

Чл.4 В своята дейност общинския съвет се ръководи от следните общи принципи:
а) Законност;
б) Самостоятелност по отношение държавните органи във взимане на решение;
в) Гарантиране и закрила интересите на населението в общината;
г) Публичност;page 1-of-10 | >> Next
Powered by Община Трекляно © 2012