Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   Услуги

   НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

   ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ
   1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал /03-1/
   2. Искане за издаване на удостоверение за наследници/03-2/
   3. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението/03-3/

   ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
   1. Приемане на документи за продажба на общинско жилище /2-1/
   2. Издаване на удостоверение относно собствеността на общински недвижими имоти /2-24/
   3. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост /2-23/
   4. Приемане на документи за прекратяване на съсобственост с общината върху недвижим имот /2-22/
   5. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост /2-21/
   6. Установяване на жилищни нужди /2-20/
   7. Издаване на 2-19/
   8. Приемане на документи за настаняване в общинско жилище /2-18/
   9. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост /2-17/
   10. Справка по актовите книги за общински имоти /2-16/
   11. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост /2-15/
   12. Учредяване право на надстрояване и пристрояване /2-14/
   13. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж /2-13/
   14. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси /2-12/
   15. Удостоверение за собственост на земеделска земя от землячен регистър /2-11/
   16. Регистрация на пчелни семейства /2-10/
   17. Регистрация на домашни кучета /2-9/

   ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
   1. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност /2-7/
   2. Издаване на разрешение за преместване на растителност /2-8/

   ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ, ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ
   1. Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия /2-6/
   2. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници /2-5/
   3. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали /2-4/
   4. Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект /2-3/
   5. Категоризация на заведения за хранене и развлечение /2-2/

   СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
   1. Изработване и издаване на карти със знак “инвалид”. Приемане на заявления за издаване на карта със знак “инвалид” за паркиране на територията на СО и паркингите общинска собственост /15-СД-05/ без такса
   2. Приемане на заявления за услугата “ Домашен социален патронаж ” /свободен текст/ без такса

   УСЛУГИ ТСУ / РЕКЛАМА
   1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи /01/
   2. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони /02/
   3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение /03/

   УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
   1. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план /01-1/
   2. Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план /01-2/
   3. Издаване на виза за проектиране /01-3/
   4. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /01-9/
   5. Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници /01-4/
   6. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /01-5/
   7. Съгласуване на идеен инвестиционен проект /01-25/
   8. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет /01-24/
   9. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура/01-23/
   10. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти /01-10/
   11. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план /01-22/
   12. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка /01-11/
   13. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура /01-12/
   14. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти /01-21/
   15. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане /01-8/
   16. Издаване на удостоверения за доброволна делба /01-20/
   17. Приемане и заверяване на екзекутивна документация /01-19/
   18. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /01-18/
   19. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване /01-17/
   20. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението /01-16/
   21. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право /01-6/
   22. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /01-15/
   23. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /01-14/

   КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО
   1. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология” /01-13/
   КАДАСТЪР
   1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /01-7/


   МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
   1. Заявление за освобождаване от такса смет/04-1/
   2. Заявление за издаване на данъчна оценка /04-2/
   3. Заявление за платен данък МПС/04-3/
   4. Декларация за бракувано МПС/04-4/
   5. Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ/04-5/
   6. Данъчна декларация по чл. 54(4) от ЗМДТ/04-6/
   7. Данъчна декларация по чл. 54(1) от ЗМДТ/04-7/
   8. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ/04-8/
   9. Искане за издаване на документ/04-9/

   Банка SG “ЕКСПРЕСБАНК” АД,
   КЛОН КЮСТЕНДИЛ
   BG07TTBB94008416007574
   BIC TTBBBG22

   Powered by Община Трекляно © 2012